0,00 € s DPH

Vyúčtovanie zmluvy o spolupráci pri propagácii s mestskou časťou (Z.č.285/2012) za rok 2012

V priebehu roka 2012 spoločnosť Media Rača vyvíjala aj vlastnú činnosť a to vo forme získavaní partnerov k podujatiam, sprostredkovaním služieb pre zákazníkov, výrobou reklamy, predajom inzercie a reklamného priestoru,.. Za týmto účelom bola s mestskou časťou uzatvorená zmluva o spolupráci, ktorej predmetom je odplatné poskytnutie existujúcich a potenciálnych plôch a priestorov na území mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti, alebo jej boli zverené do správy za účelom reklamy a prezentácie mestskej časti Bratislava – Rača, jej projektov, dohodnutých kultúrno – spoločenských a športových podujatí, tradícií, činností a aktivít, podnikateľských aktivít a iných činnosti mestskej časti, obchodných a reklamných partnerov. Na základe tejto zmluvy Media Rača poukazuje mestskej časti % podiel so svojej tržby za vlastnú činnosť spojenú s predmetom zmluvy. Všetky náklady na služby spojené s propagáciou podujatí ako je Račištorfský bál, hody, Vinobranie, Vianočné trhy, konferencia boli hradené v plnej výške z vlastnej činnosti spoločnosti a predstavujú celkom výšku 15.172,99 € bez DPH. Príjem za poskytovanie spomínaných služieb bol v roku 2012 vo výške 29189,44 € bez DPH.

Všetky náklady súvisiace s vlastnou činnosťou spoločnosti Media Rača, spol. sr.o. sú plne hradené z príjmov z vlastných činností spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. (t.j. mimo príjmov z rozpočtu mestskej časti)

V zmysle tejto zmluvy spoločnosť Media Rača okrem pokrytia nákladov spojených s propagáciou a činnosťami s ňou spojenými, poukázala v roku 2012 na účet mestskej časti (v zmysle záverov vyúčtovania zmluvy) financie vo výške celkovo 2102,47 € bez DPH.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.