0,00 € s DPH

Orgány spoločnosti

Spoločnosť má jednu konateľku, ktorá vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti Valného zhromaždenia (jediného spoločníka). Konateľka má so spoločnosťou uzatvorenú motivačnú mandátnu zmluvu, podľa nej je po ukončení účtovného obdobia odmeňovaná formou tantiemov z podielu na zisku spoločnosti.

Valné zhromaždenie:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobenie a organizačné zabezpečenie je vymedzené Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Vlastník:  

100% vlastníkom spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o je Mestská časť Bratislava - Rača, zastúpená starostom

 • Mgr. Michalom Drotovánom

Dozorná rada:

Za účelom kontroly transparentného fungovania spoločnosti a jej hospodárenia bola 13.12.2011 zriadená Dozorná rada pozostávajúca z troch členov, z ktorých každý je poslanocom Mestskej časti Bratislava - Rača.

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača bola s účinnosťou od 3.10.2017 do funkcie dozornej rady zvolená Dagmar Gelingerová. Ostatní členovia zostávajú vo funkcii.

 • JUDr. Juraj Madzin (trvá)
 • Mgr. Monika Luknárová (trvá)
 • Dagmar Gelingerová (od 3.10.2017, trvá)

    

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača č. 105/27/10/15/P boli s účinnosťou od 1.12.2015 do funkcie dozornej rady zvolení:

 • Ing. Pálka Peter, predseda (ukončenie funkčného obdobia)
 • JUDR. Madzin Juraj, člen (trvá)
 • Mgr. Monika Luknárová, člen (od 1.12.2015)

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača boli s účinnosťou od 13.12.2011 do funkcie dozornej rady zvolení:

 • Mgr. Plavuchová Lenka, predseda (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
 • JUDr. Madzin Juraj, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
 • Dobiášová Katarína, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)


Konateľ:

 • Ing. Peter Semanco

Konateľ koná a rozhoduje v mene Spoločnosti samostatne a má na starosti riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, spracovanie Výročnej správy spoločnosti, ako i zabezpečenie ďalších povinností plynúcich z povinností zamestnávateľa, vrátane vyhotovovania zamestnaneckých zmlúv a dohôd. Ďalej má na starosti zabezpečenie implementácie aktuálnych predpisov a dodržiavanie povinností plynúcich zo Zákonov súvisiacich s verejnou správou, vrátane Zákona ku  GDPR, Zákona o slobode informácií 211/2000 , Zákona č. 564/2010 Z.z., Takisto má na starosti komunikáciu s reklamnými partnermi, vyhotovavanie obchodných zmlúv a objednávok s dodávateľmi a zabezpečuje aj ich pravidelné zverejňovanie na web stránke Spoločnosti. Konateľ spoločnosti je priamo podriadená starostovi mestskej časti a jej úlohou je napĺňanie cieľov jediného spoločníka, ako i miestneho zastupiteľstva. 

Ďalej má konateľ na starosti zabezpečenie spracovania Účtovnej závierky a jej predloženie na schválenie jedinému spoločníkovi (starostovi), ako i vyhotovovanie Výročnej správy Spoločnosti, vrátane jej zverejňovania na web stránke Spoločnosti spolu so všetkými doplňujúcimi materiálmi. Spracovanie účtovnej závierky spoločnosti zostavuje konateľ v spolupráci s externou firmou, ktorá spracováva Spoločnosti účtovníctvo a mzdy vždy začiatkom roka. Spracovanú Účtovnú závierku dáva na schválenie Dozornej rade spoločnosti a následne aj Jedinému spoločníkovi. 

Súčasne v zmysle Zmluvy o spolupráci zabezpečuje pre jediného spoločníka (mestskú časť) prostredníctvom zamestnancov na DoPČ mediálne služby v podobe vysielania Račianskeho magazínu, grafického spracovania textov a fotografiií dodaných mediálnym oddelením, vrátane zabezpečenia tlače a distribúcie tlačeného mesačníka Račiansky výber, ako aj fotodokumentáciu podujatí a administráciu web stránky mestskej časti Bratislava – Rača. 

Okrem zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb vykonáva konateľ aj podnikateľskú činnosť, z ktorej financuje dohodnuté projekty mestskej časti, vrátane fiancovania propagácie Hodov, Vinobrania, bálu a pod. okrem iného z podnikateľských činností je financovaný aj chod spoločnosti. Pre zabezpečenie základných potrieb Spoločnosti zamestnáva konateľ jedného zamestnanca na DoPČ, ktorý vykonáva vyhotovvanie faktúr, evidenciu pošty a predaj račianskych suvenírov vo vyhradenom čase (pondelok poobede a štvrtok doobeda).

Zároveň konateľ počas roka osobne vykonáva aj rôznorodú podnikateľskú činnosť spoločnosti, uzatvára reklamné partnerstvá k podujatiam, manažuje reklamný priestor, vytvára produkty a ponuky pre zabezpečenie nových reklamných partnerstiev. Ďalej sa venuje predaju reklamného priestoru a výrobe reklamy, ako i vytváraniu nových projektov, zaujímavých predovšetkým pre významných komerčných partnerov, ktoré majú za cieľ zatraktívňovanie existujúcich podujatí. K najvýznamnejším komerčným partnerstvám patrí Pódium Kaufland na nám. Andreja Hlinku. Pre tohto partnera zabezpečuje konateľka komplexné služby v podobe technického, personálneho a programového zabezpečenia počas všetkých troch dní konania Račianskeho vinobrania. 

Na podporu predaja suvenírov zabezpečuje konateľka spoločnosti počas Hodov a Vinobrania predajný stánok so suvenírmi, ktorý je súčasťou Račianskeho chotára. Pre potreby zabezpečenia predaja v tomto stánku uzatvára konateľka Zmluvy o zabezpečení služieb. 

Ďalej konateľ spolupracuje s oddelením kultúry a športu na zabezpečení produktových reklamných partnerstiev na podporu ich podujatí, ako napríklad ovocie a vody na Polmaratón, ceny do súťaží, sladkosti do Mikulášskych balíčkov rozdávaných počas Vianočných trhov, atrakcie a skákadlá na MDD, alebo iné druhy produktových partnerstiev podľa potreby.

Tieto zdroje, získané z podnikateľských činností spoločnosti sú používané na zabezpečenie chodu spoločnosti, ale vo veľkej miere sa používajú hlavne na dofinancovávanie mestskočastných podujatí a projektov, vrátane financovania propagácie k nim. 

Z histórie vedenia spoločnosti:

 • Ing. Peter Semanco (od 25.06.2019)
 • Ing. Monika Debnárová (od 27.01.2012 - 25.06.2019)
 • Mgr. Jaroslav Hinšt (od 01.04.2011 - 26.01.2012)
 • Mgr. Martin Bartišek (od 20.02.2008 - 01.04.2011)
 • Bc. Daniel Bezák (od 05.08.2004 - 07.06.2007)
 • Ladislav Vöros (od 16.02.2007 do 20.02.2008)
 • Mária Luknárová (od 04.08.2004 - 16.02.2007)

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.