0,00 € s DPH

Profil spoločnosti

 

Cieľom Media Rača, spol. s r.o. je vytvoriť zázemie pre to, aby sa Mestská časť Bratislava – Rača mohla stať ukážkovou mestskou časťou v kvalite poskytovaných služieb občanom v oblasti zabezpečenia zvyšovania informovanosti, vzájomnej komunikácii a povedomia o mestskej časti, jej tradíciách, kultúrnom dedičstve a histórii, o možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov, vyhľadávaní nových príležitostí, a možnosti zapájať sa do projektov v rôznych oblastiach.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bol v roku 2012 vytvorený nový efektívny model využitia synergie mediálneho, komunikačného, reklamného a prezentačného priestoru MČ Bratislava - Rača s jednotnými zásadami a pravidlami jeho komplexného využívania na potreby a ciele MČ Bratislava – Rača a s využitím možností vlastných zdrojov a marketingových nástrojov na komplexnú prezentačnú činnosť.

Tento model od roku 2013 združuje všetky mediálne, komunikačné a prezentačné médiá a miestne reklamné priestory a vytvára aj priestor na nové a účinné mediálne aktivity tak, aby zabezpečil navonok i dovnútra jednotnosť a optimalizáciu poskytovaných informácií na prospech obyvateľov, podnikateľskej komunity, kultúrnych, remeselných, športových a ďalších združení pôsobiacich na území MČ BA – Rača a tiež zabezpečil aj transparentné a regulárne podmienky pre postupné zvyšovanie miery pokrytia nákladov zo zdrojov z vlastnej činnosti a ich ďalšie využitie pre potreby financovania projektov smerujúcich na skvalitnenie života občanov, kultúrno – spoločenského a sociálneho života obce, podporu aktivít miestnych združení a spolkov, skvalitnenie životného prostredia a podporu vybratých rozvojových aktivít  na území obce.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.