0,00 € s DPH

Rozpočet / Systém financovania spoločnosti

 

Mestská časť Bratislava - Rača je stopercentným a jediným vlastníkom spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., ktorá pre ňu v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača zabezpečuje:

  • prípravu programového materiálu určeného na televízne vysielanie s názvom "Račiansky magazín a jeho následné odvysielanie ako súčasť televízneho vysielania Televízie Bratislava, vysielanie Račianskeho magazínu bolo k 31.12.2017 ukončené s výpovednou lehotou 3 mesiace (do 31.3.2018) v zmysle Zmluvy
  • výrobu a tlač tlačeného periodika - mesačníka Račiansky výber, vrátane jeho distribúcie do schránok račianskych domácností,
  • fotodokumentáciu z vybraných kultúrno - spoločnských podujatí Rače pre potreby Račianskeho výberu a archívu mestskej časti, 
  • spravovanie a dennú aktualizáciu webovskej stránky Mestskej časti Bratislava - Rača.

Na tieto účely má Mestská časť vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, ktorých výška sa každoročne schvaľuje v rámci rozpočtu mestskej časti - uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rača v nadväznosti na návrh predloženého finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. 

Finančné prostriedky z rozpočtu Mestskej časti sú viazané výlučne na zabezpečenie a pokrytie služieb v zmysle Zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Media Rača, spol. s r.o.

Nakoľko má spoločnosť okrem príjmov viazaných na rozpočet mestskej časti aj príjmy z vlastnej činnosti (výroba reklamy, partnerstvá k podujatiam, prenájom a predaj reklamného priestoru a predaj suvenírov), jej rozpočet je plánovaný dvojzložkovo systémom A, B.

Porovnanie modelov finančných plánov od roku 2011 pre zabezpečenie mediálnych služieb od roku 2011 (plánované výdavky)

 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Celkové výdavky na zabezpečenie médií 

Račiansky magazín, Račiansky výber, Web

137 296 € 74 500 €  71 500 €  66 573 €  66 573 €  66 684 € 64 525 € 43 525 € 35 962 €

Televízne vysielanie - Račiansky magazín

96 806 €

 40 128 €  33 221 €  34 044 €  34 044 € 32 064 € 28 664 € 7 563 € 0 €

Račiansky výber - grafické spracovanie, tlač, 

distribúcia, ..

35 690 €  31 484 €  35 529 €  28 929 €  28 929 € 29 265 € 30 506 € 30 506 € 30 506 €

Web administrácia

4 800 €  2 888 €  2 749 €  3 600 €  3 600 € 5 355 € 5 355 € 5 355 € 5 355 €

vedenie samostatného účtu na

prostriedky pochádzajúce z rozpočtu MČ

              101 € 101€

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.