Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2016

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 15.12.2015 

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),

 Materiál na rokovanie MZ MČBratislava - Rača (15.12.2015)

   Príjmová časť:                       

Σ (A+B) príjmov: 

112 377€

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

66 384 €

dotácia z rozpočtu mestskej časti

66 684 €

 

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)

45 693 €

príjem za inzerciu v Račianskom výbere 4 950 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch 4 400 €
príjem za partnerstvá k podujatiam 26 400 €
príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...) 3 800 €
príjem za predaj suvenírov a kníh 6 143 €

 

   Výdavková časť:  

Σ (A+B)  Celkové výdavky:

112 377 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

66 684 €

Televízia  32 064 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava 16 078 €
dramaturgia, odvody, daň 12 586 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu 3 400 €
Račiansky výber 29 265 €
tlač 13 649 €
grafické práce Račiansky výber, odvody, daň 8 258 €
fotoreportéri, odvody, daň 3 758 €
distribúcia do schránok, odvody a daň 3 600 €
Web www.raca.sk 5 355 €
administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) 5 355 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

45 693 €

Administratíva 20 393 €
mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy 11 577 €
chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné, bank. popl. 1 000 €

spracovanie účtovnej a mzdovej agendy

3600 €

spracovanie ročnej účtovnej závierky

216 €

 phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)

4 000 €
Vlastné činnosti 25 300 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť 1 900 €
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...   19 800 €
Výroba suvenírov, kníh, investičné projekty 3 600 €