Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Orgány spoločnostikonatel.jpg

Ing. Peter Semanco
erb_mč.png

Konateľ

Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti Valného zhromaždenia (jediného spoločníka).

Konateľ koná a rozhoduje v mene Spoločnosti samostatne a má na starosti riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, spracovanie Výročnej správy spoločnosti, účtovnej závierky a jej predloženie na schválenie jedinému spoločníkovi (starostovi - spracovanú účtovnú závierku dáva na schválenie Dozornej rade spoločnosti a následne aj jedinému spoločníkovi), ako i zabezpečenie ďalších povinností plynúcich z povinností zamestnávateľa, vrátane vyhotovovania zamestnaneckých zmlúv a dohôd. Ďalej má na starosti zabezpečenie implementácie aktuálnych predpisov a dodržiavanie povinností plynúcich zo Zákonov súvisiacich s verejnou správou, vrátane Zákona ku GDPR, Zákona o slobode informácií 211/2000 , Zákona č. 564/2010 Z.z., Takisto má na starosti komunikáciu s reklamnými partnermi, vyhotovavanie obchodných zmlúv a objednávok s dodávateľmi a zabezpečuje aj ich pravidelné zverejňovanie na web stránke Spoločnosti. Konateľ spoločnosti je priamo podriadený starostovi mestskej časti a jeho úlohou je napĺňanie cieľov jediného spoločníka, ako i miestneho zastupiteľstva.

Spoločnosť taktiež zamestnáva na dohodu o pracovnej činnosti fotografov, ktorí zabezpečujú fotodokumentáciu podujatí pre potreby ich ďalšej propagácie a celkovej propagácie MČ Bratislava-Rača.

Okrem zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb vykonáva konateľ aj podnikateľskú činnosť, z ktorej financuje dohodnuté projekty mestskej časti, vrátane financovania propagácie Hodov, Vinobrania, bálu a pod.

Tieto zdroje, získané z podnikateľských činností spoločnosti sú používané na zabezpečenie chodu spoločnosti, ale vo veľkej miere sa používajú hlavne na dofinancovávanie podujatí a projektov mestskej časti, vrátane financovania propagácie k nim.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobenie a organizačné zabezpečenie je vymedzené Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Vlastník

100% vlastníkom spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o je Mestská časť Bratislava - Rača, zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom.

Dozorná rada

287.jpg 289.jpg 435.jpg
Mgr. Monika Luknárová Ing. Miloslav Jošt PhDr. Ján Polakovič

Za účelom kontroly transparentného fungovania spoločnosti a jej hospodárenia bola 13.12.2011 zriadená Dozorná rada pozostávajúca z troch členov, z ktorých každý je poslancom Mestskej časti Bratislava - Rača. Zasadnutia Dozornej rady sa konajú spravidla dva krát za rok - v marci a v septembri. V marci kontrolujú účtovníctvo a Účtovnú závierku za obdobie uplynulého roku a v septembri odsúhlasujú Návrh finančného plánu spoločnosti pre nasledujúci rok.