Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2017

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 13.12.2016 

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),

Materiál na miestne zastupiteľstvo, konané 13.12.2016

    Príjmová časť:                       

Σ (A+B) príjmov: 

116 057 €

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

64 525 €

dotácia z rozpočtu mestskej časti

64 525 €

 

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)

51 532 €

príjem za inzerciu v Račianskom výbere 6 480 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch 2 000 €
príjem za partnerstvá k podujatiam 26 400 €
príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...) 6 000 €
príjem za predaj suvenírov a kníh 10 652 €

 

    Výdavková časť:  

Σ (A+B)  Celkové výdavky:

116 057 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

64 525 €

Televízia  28 664 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava 16 078 €
dramaturgia, odvody, daň 12 586 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu 0 €
Račiansky výber 30 506 €
tlač 14 370 €
zákon o odpadoch 160 €
grafické práce Račiansky výber, odvody, daň 8 258 €
fotoreportéri, odvody, daň 3 758 €
distribúcia do schránok, odvody a daň 3 960 €
Web www.raca.sk 5 355 €
administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) 5 355 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

51 532 €

Administratíva 21 132 €
mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy 10 016 €
chod kancelárie, spotrebný materiál, reprezentačné, cestovné, poštovné, bank. popl. 3 300 €

spracovanie účtovnej a mzdovej agendy

3 816 €

phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)

2 500 €

dane a ostatné poplatky

1 500 €
Vlastné činnosti 29 400 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť 4 600 €
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...   19 800 €
Výroba suvenírov, kníh, investičné projekty 5 000 €