Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2015

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 10.02.2015 

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),

   Príjmová časť:                       

Σ (A+B) príjmov: 

101627€

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

66 573 €

dotácia z rozpočtu mestskej časti

66 573 €

 

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)

35 054 €

príjem za inzerciu v Račianskom výbere 6 600 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch 4 552 €
príjem za partnerstvá k podujatiam 16 000 €
príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...) 2 880 €
príjem za predaj suvenírov a kníh 5 022 €

 

   Výdavková časť:  

Σ (A+B)  Celkové výdavky:

101 627 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

66 573 €

Televízia  34 044 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava 16 078 €
dramaturgia, odvody, daň 12 566 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu 5 400 €
Račiansky výber 28 929 €
tlač 13 649 €
grafické práce Račiansky výber, odvody, daň 8 258 €
fotoreportéri, odvody, daň 3 758 €
distribúcia do schránok, odvody a daň 3 264 €
Web www.raca.sk 3 600 €
administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) 3 600 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

35 054 €

Administratíva 21 518 €
mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy 11 750 €
chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné 2 000 €
banka, poplatky 518 €

spracovanie účtovnej a mzdovej agendy

3 250 €

 phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)

4 000 €
Vlastné činnosti 13 536 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť 1 944 €
Račištorfský bál, (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál)   1 800 €
pomocné práce bál 120 €
Račianske hody (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, bilboardov, vývesy, zabezpečenie spreivodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál...)    1 800 €
pomocné práce Hody 240 €
Račianske vinobranie (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, bilboardov, zabezpečenie sprievodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál,...) 4 800 €
pomocné práce Vinobranie 360 €
odvody, dane - bál, hody, vinobranie 259 €
Ostatné dohodnuté podujatia (propagácia podujatí, výroba banerov, spotrebný materiál) 188 €
Výroba suvenírov, investičné projekty 2 025

 

Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava - Rača, konané 10. februára 2015