Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2014

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 10.12.2013

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.)

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača, konaného 10.12.2013

UZN 354/10/12/13P

 

       Príjmová časť: 

 

Σ (A+B) príjmov: 

104 372 €

   

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

66 573 €

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti  (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,..)

37 779  €

       Výdavková časť: 

 

Σ (A+B)  Celkové výdavky:

104 372 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

66 574 €

Televízia  34 044 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava 16 078 €
dramaturgia 9 240 €
odvody, daň (navýšenie / nový zákon od 2013) 3 326 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu 5 400 €
Račiansky výber 28 929 €
tlač 13 649 €
grafik 6 072 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 2 186 €
fotoreportér 2 880 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 1 036€
distribúcia 2 284 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 822 €
Web 3 600 €
denná administrácia a aktualizácia web stránky mestskej časti 3 600 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

37 798 €

chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné 6 725 €
účtovník, právne služby, 2 880 €

náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť, komplexné zabezpečenie propagácie k podujatiam bál, hody, vinobranie, trhy, pomocné práce k podujatiam, spotrebný materiál, zatraktívňovanie podujatí

11 511 €
mzdové náklady asistent 1/2 8 640 €
odvody 36% 3 110 €
banka, ostatné poplatky 518 €
výroba suvenírov, investičné projekty 2 023 €
vyúčtovanie plnenia Zmluvy o spolupráci s MČ (podujatia, reklamné plochy) 2 391 €