Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2019

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 05.02.2019 UZN 20/05/02/19/P

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),

Materiál na Miestne zastupiteľstvo MČ Rača, konané 05. februára 2019

   Príjmová časť:                       

Σ (A+B) príjmov: 

87 494 €

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

35 962 €

   dotácia z rozpočtu mestskej časti

35 962 €

 

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)

51 532 €

   príjem za inzerciu v Račianskom výbere 6 480 €
   príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch 2 000 €
   príjem za partnerstvá k podujatiam 26 400 €
   príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...) 6 000 €
   príjem za predaj suvenírov a kníh 10 652 €

 

    Výdavková časť:  

Σ (A+B)  Celkové výdavky:

87 494 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

35 962 €

   vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu 0 €
Račiansky výber 30 506 €
   tlač 14 370 €
   zákon o odpadoch 160 €
   grafické práce Račiansky výber, odvody, daň 8 258 €
   fotoreportéri, odvody, daň 3 758 €
   distribúcia do schránok, odvody a daň 3 960 €
Web www.raca.sk 5 355 €
   administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) 5 355 €
   vedenie samostatného transparentného účtu v TTB 101 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

51 532 €

Administratíva 51 532 €
   mzdové náklady  administratívne činnosti, príležitostsné práce, pomocné práce 10 100 €
   chod kancelárie, spotrebný materiál, reprezentačné, cestovné, poštovné, bank. popl. 1 800 €

  spotreba materiálu, vlastné činnosti

1 500 €
  reprezentačné 1 000
  spracovanie účtovnej a mzdovej agendy 3 900

   phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)

2 500 €

   dane a ostatné poplatky

1500
Vlastné činnosti 29 232 €
   náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť 4 600 €

   v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k    podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...

  19 800 €
   výroba suvenírov, kníh, investičné projekty 4 832 €